Domenii de activitate

Gratie unei echipe ce cuprinde atat avocatii din cadrul cabinetului, cat si colaboratori externi, va putem furniza cele mai bune solutii pentru probleme juridice extrem de variate, specifice atat persoanelor fizice, cat si ONG-urilor sau companiilor. O parte a domeniilor noastre de activitate va este prezentat in cele ce urmeaza.

 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală (Poliţie, Parchet, D.N.A. etc.);
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;
 • asistenţă şi reprezentare pentru părţi vătămate, părţi civile si parti responsabile civilmente în cadrul proceselor penale;
 • echipa noastră acoperă întreg spectrul faptelor incriminate de legislaţia penală:
  • infracţiuni economice;
  • infracţiuni legate de traficul şi consumul de droguri;
  • infracţiuni legate de traficul de persoane;
  • infracţiuni de corupţie;
  • alte infracţiuni prevăzute în legi speciale;
  • infracţiuni contra siguranţei naţionale etc.

Drept comercial

 • asistenţa juridică în cadrul procesului de privatizare;
 • asistenţă juridică în domeniul drepturilor de proprietate industrială;
 • asistenţă juridică în cazul lichidării judiciare;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa lichidatorilor judiciari şi a judecătorului sindic;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu autorităţile publice locale;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa organelor cu atribuţii de control;
 • consultanţă juridică în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte comerciale;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • recuperare creanţe comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii comerciale;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • arbitraj comercial ad-hoc;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj comercial;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • realizare/avizare planuri de afaceri;
 • realizare/avizare proiecte de finanţare (programe europene, fonduri rambursabile sau nerambursabile, credite subvenţionate etc.);
 • asistenţă în implementarea planurilor de afaceri finanţate de organisme europene;
 • studii de fezabilitate;
 • contacte cu firme de avocatură din străinătate;
 • intermedieri afaceri.

Drept societar

 • înfiinţări societăţi comerciale (S.R.L., S.A., S.C.C.A., S.C.C.S.) şi asociaţii familiale;
 • înfiinţări entităţi comerciale off shore (Cipru, Malta, Monte Carlo etc.);
 • autorizare persoane fizice;
 • redactare şi certificare contracte de societate şi statute de societăţi comerciale;
 • redactare şi certificare acte adiţionale;
 • înregistrare menţiuni;
 • înfiinţare puncte de lucru, filiale, reprezentanţe etc.;
 • reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului.

Având în vedere particularităţile acestui domeniu, al înfiinţării de entităţi comerciale, avem specialişti dedicaţi, ceea ce face ca operaţiulnile din domeniu să se realizeze cu celeritate, putându-vă pune la dispoziţie actele care atestă înfiinţarea societăţii dumneavoastră sau modificarea actelor constitutive în trei zile lucrătoare de la data completării dosarului.

 • consultanta generala cu privire la probleme specifice raporturilor cu autoritati sau institutii publice;
 • redactare/avizare acte
 • redactare cereri privind emiterea de acte administrative;
 • redactare cereri de suspendare a unui act administrativ si sustinerea acestora in fata instantei de contencios administrativ;
 • asistenta juridica si reprezentare cu ocazia realizarii procedurii prealabile formularii unei actiuni in instanta de contencios administrativ;
 • asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de contencios administrativ:
  • actiune in anularea actului administrativ emis de autoritati/institutii publice locale;
  • actiune in anularea actului administrativ emis de Guvernul Romaniei;
  • actiune in obligarea autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ;
  • actiune in pretentii constand in despagubiri materiale si morale ce decurg din emiterea actelor administrative;
  • formularea si sustinerea exceptiilor de nelegalitate a actelor administrative (o asemenea exceptie poate fi invocata oricand, inclusiv in caile de atac, in fata instantei investite cu o cerere de chemare in judecata a carei solutionare este dependenta de valabilitatea unui act juridic administrativ).
 • verificarea situației juridice a terenurilor și construcțiilor prin realizarea unor studii de due-dilligence;
 • pe parcursul negocierilor cu proprietarii și cu instituțiile bancare în vederea asigurării finanțării;
 • încheierea de acorduri, promisiuni sau contracte de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor, (inclusiv concesiune, închiriere, superficie, servituți, uzufruct, uz etc.)
 • preluarea de proiecte imobiliare parțial executate de la societăți aflate în insolvență sau în procedura de executare silită;
 • oferim asistență juridică pe tot parcursului procesului de implementare al proiectului și vânzarea imobilelor către terți;
 • asistență privind întabularea sau înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale in cartea funciara;
 • notarea unor drepturi, fapte sau alte raporturi juridice in cartea funciara;
 • radierea diverselor înscrieri din cartea funciară;
 • cereri de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul cărților funciare;
 • cereri de reexaminare împotriva încheierilor de carte funciară;
 • alte operațiuni de cadastru;
 • reprezentare în instanță în ceea ce privește plângerile de carte funciară;
 • acțiuni în rectificarea cărților funciare;
 • acțiuni în prestație tabulară
 • acțiuni în revendicare imobiliară;
 • actiuni pentru constituirea unor drepturi reale, grănițuiri, exproprieri, evacuări;
 • acțiuni pentru dobândirea unor drepturi ca efect al uzucapiunii sau accesiunii imobiliare;
 • desființarea unor construcții și lucrări etc;
 • consultanta juridica in legatura cu obtinerea actelor necesare in vederea constituirii dosarului ce sta la baza emiterii unei autorizatii de construire, de desfiintare, a unui Plan Urbanistic Zonal, a unui Plan Urbanistic de Detaliu sau a unui alt act emis in legatura cu un plan urbanistic;
 • asistenta juridica si reprezentare in ceea ce priveste procedurile prealabile necesar a fi parcurse anterior atacarii unui act administrativ emis in materia urbanismului;
 • asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti competente in litigii nascute in aria de cuprindere a dreptului urbanismului.
 • consultanţă curentă;
 • redactare/avizare contracte civile şi acte adiţionale la contracte civile;
 • redactare/avizare orice alte acte juridice civile;
 • certificare acte juridice civile;
 • certificare copii după acte diverse;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor publice locale (Primărie, Prefectură etc.);
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • obţinere de avize şi autorizaţii pentru persoane fizice şi juridice;
 • recuperare debite;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii civile de orice natură;
 • asistenţă şi reprezentare în faza de executare silită;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • arbitraj privat ad-hoc;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa oricăror organisme naţionale şi internaţionale cu activitate jurisdicţională.

A. Servicii prestate angajatorilor

 • consultanţă în activitatea curentă;
 • redactare/avizare contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare acte adiţionale la contracte colective şi individuale de muncă;
 • redactare/avizare decizii ale organelor de conducere;
 • mediere conflicte de muncă, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a altor organisme cu atribuţii de control în domeniu.

Servicii prestate angajaţilor

 • consultanţă generală;
 • consiliere şi asistenţă la încheierea contractelor individuale de muncă;
 • contestaţii împotriva deciziilor de sancţionare;
 • contestaţii împotriva deciziilor de concediere;
 • asistenţă şi reprezentare în litigii de muncă;
 • asistenţă şi reprezentare în cadrul procedurilor necontencioase;
 • consultanţă şi asistenţă în realizarea dosarelor de pensie.

Servicii prestate sindicatelor

 • asistenţă şi reprezentare în realizarea procedurilor de înfiinţare;
 • consultanţă în activitatea curentă;
 • asistenţă şi reprezentare la încheierea contractelor colective de muncă;
 • asistenţă la încheierea actelor juridice în cadrul activităţii specifice;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistenţă în cazul conflictelor colective de muncă;
 • asistenţă în cadrul negocierilor;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • asistenţă şi reprezentare în relaţiile cu autorităţile publice;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.
 • consultanţă juridică în privinţa regimului matrimonial, premergatoare incheierii casatoriei;
 • mediere conflicte, conciliere;
 • asistenţă şi reprezentare în proceduri necontencioase;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni de partaj;
 • redactare/avizare acte juridice specifice;
 • asistenţă şi reprezentare în adopţii interne şi internaţionale;
 • redactare/avizare tranzacţii;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează modul de exercitare a autoritatii parintesti, stabilirea domiciliului a copiilor minori, pensie de intretinere;
 • asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce vizează programul de legaturi personale al parintelui cu copiii minori;
 • asistenţă şi reprezentare în alte acţiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei;
 • asistenţă şi reprezentare în faţa notarului public;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu organe ale administraţiei publice;
 • asistenţă şi reprezentare în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice.
 • consultanta juridica in vederea preintampinarii situatiilor de natura contraventionala, respectiv stabilirea cadrului general aplicabil in cazul aplicarii sanctiunilor contraventionale;
 • elaborarea de opinii juridice privind legalitatea si temeinicia proceselor-verbale de contravenţie
;
 • contestaţii împotriva proceselor-verbale de contravenţie
;
 • asistenţă juridica si reprezentare în faţa organului constatator si a instantelor de judecata;
 • alte activităţi specifice dreptului contravenţional.
 • consiliere juridica cu privire la elaborarea strategiilor de utilizare a mecanismelor de protectie a drepturilor omului;
 • redactare de cereri cu privire la incalcarea drepturilor fundamentale prevazute de Conventia Europeana (dreptul la educatie, dreptul la alegeri libere, dreptul la un proces echitabil, protectia dreptului de proprietate, etc.);
 • reprezentarea in fata CEDO a persoanelor fizice si juridice romane sau straine;
 • reprezentarea in fata autoritatilor romane competente in vederea respectarii
continutului Deciziei CEDO si a punerii in executare.

Fiind vorba despre un domeniu deosebit de complex, aflat în permanentă transformare din punct de vedere legislativ şi al modurilor de abordare a instanţelor, avem specialişti dedicaţi acestei nişe a pieţei serviciilor juridice.

De asemenea, pentru a putea oferi servicii de calitate excepţională , dar pe care să şi le poată permite oricine, am încheiat un protocol de colaborare cu Asociaţia CENTRUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA VICTIMELOR, care oferă atât sprijin logistic, cât şi financiar victimelor şi membrilor familiilor acestora.